لیموتاپ

لیموتاپ

دف نوازی - لیموتاپ مگ ۰۱:۲۴
تمپو نوازی جوان ایرانی ۰۱:۲۹
تنبور نوازی برای زاگرس ۰۲:۰۶