دکتر مریم حاتمی

دکتر مریم حاتمی

بارداری در کرونا ۰۴:۲۲
لیزر واژینال ۰۱:۳۶
۲ سال پیش
لیزر واژینال ۰۱:۲۸
۲ سال پیش
لیزر واژینال ۰۱:۲۸
۲ سال پیش
بارداری پس از سقط ۰۱:۰۳
لابیاپلاستی ۰۲:۰۶
۳ سال پیش
تنگ کردن واژن ۰۱:۵۱
فیلم واقعی زایمان ۰۰:۱۳
نوزاد زایمان سزارین ۰۰:۱۳
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۱۳
فیلم سزارین واقعی ۰۰:۴۴
درمان صد در صد نازایی ۰۲:۳۸
فیلم تولد نوزادان ۰۰:۳۸
فیلم سزارین بریچ ۰۱:۰۰
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۱۰