نیک تهویه

نیک تهویه

رایزر موتورخانه چیست ۰۰:۵۱
چرا پمپ آب مکش ندارد ۰۱:۲۲
چیلر دو مداره چیست ۰۱:۳۸
چرا پمپ آب صدا میده ۰۳:۰۲
کنتاکتور پمپ آب چیست ۰۳:۱۴