نیک تهویه

نیک تهویه

رایزر موتورخانه چیست ۰۰:۵۰
چرا پمپ آب مکش ندارد ۰۱:۲۱
چیلر دو مداره چیست ۰۱:۳۷
چرا پمپ آب صدا میده ۰۳:۰۲
کنتاکتور پمپ آب چیست ۰۳:۱۴