dr.nedamehralizadeh
dr.nedamehralizadeh

dr.nedamehralizadeh

آنژیوپلاستی ۰۱:۵۶
۳ ماه پیش
سکته قلبی ۰۱:۳۴
۳ ماه پیش
استفاده از نوار قلب ۰۲:۲۱
افتادگی دریچه میترال ۰۱:۵۴
غلظت خون ۰۳:۱۶
۵ ماه پیش
سکته قلبی خاموش ۰۱:۲۸
مشکلات قلبی ۰۲:۱۰
۵ ماه پیش
علائم سکته قلبی ۰۱:۵۳
مشاوره آنلاین ۰۰:۲۱
نحوه عمل قلب باز ۰۱:۵۶
دستگاه فشارسنج ۰۴:۴۵
آنژیوگرافی ۰۱:۲۳
قرص پلاویکس ۰۱:۲۱