besazim
besazim

besazim

واگذاری سگ یا خرید ۲۳:۵۱
۲۲ بازدید ۲۰ ساعت پیش
حادثه زنگ نمیزند همیشه پشت در است ۱۲:۰۹
رادیو اقتصاد ۰۳:۰۶
۱,۹۴۳ بازدید دیروز
رادیو اقتصاد ۰۱:۵۷
۲۸ بازدید دیروز
کدام بهتراند؟دولتی یا خصوصی؟ ۰۸:۴۶
۳۵ بازدید ۵ روز پیش
آیا شرکت بیمه ورشکست می شود؟ ۰۹:۰۰
۳۱ بازدید ۱۳ روز پیش
بیمه تکمیلی انفرادی چیست؟ ۰۵:۳۶
۲۸ بازدید ۱۳ روز پیش
رادیو اقتصاد ۰۲:۳۷
۳۸ بازدید ۱۴ روز پیش
رادیو اقتصاد ۰۱:۴۴
۴۸ بازدید ۱۹ روز پیش
بازاریابی محتوا در بیمه ۵۹:۲۸
۶۸ بازدید ۲۲ روز پیش
انگیزه در مذاکره ۵۶:۴۰
۶۱ بازدید ۲۲ روز پیش
نظر شرکت کنندگان دوره مربیان کسب و کار ۰۰:۴۶
نظر شرکت کنندگان دوره مربیان کسب و کار ۰۰:۵۰
نظر شرکت کنندگان دوره مربیان کسب و کار ۰۲:۵۳
رادیو اقتصاد ۰۲:۲۴
۴۵ بازدید ۲۳ روز پیش
یک فرصت استثنایی برای نمایندگان بیمه ۰۲:۴۴
افزایش درآمد در نمایندگی بیمه ۳۴:۱۶
۵۳ بازدید ۲۹ روز پیش
کارخانه تولید اطلاعات ۰۲:۰۳
۶۰ بازدید ۲۹ روز پیش
ارتباط با تلفن معجزه می کند ۰۶:۳۶
۴۹ بازدید ۲۹ روز پیش
ارتباط خوب با سئوال پرسیدن ۰۰:۵۸
۵۵ بازدید ۲۹ روز پیش
تحول ارتباطات با هنر گوش دادن ۰۰:۵۸
۵۲ بازدید ۲۹ روز پیش
تحول زندگی با گوش دادن ۰۰:۵۶
۶۸ بازدید ۲۹ روز پیش
نظر برخی شرکت کنندگان دوره ۰۲:۴۷
۳۹ بازدید ۲۹ روز پیش
معجزه سکوت در مذاکره ۰۳:۱۵
۶۴ بازدید ۲۹ روز پیش
کورش کبیر و مذاکره ۰۴:۵۷
۵۸ بازدید ۲۹ روز پیش
کسب و کار ۰۰:۵۷
۶۰ بازدید ۲۹ روز پیش
مثل شیر باش ۰۳:۴۸
۳,۲۴۸ بازدید ۲۹ روز پیش
مربع روبیک ۰۱:۵۶
۵۲ بازدید ۲۹ روز پیش
ارتباط تلفنی ۰۴:۱۳
۴۳ بازدید ۲۹ روز پیش
آموزش نرم افزار زووم (Zoom) ۰۲:۳۳
۵۰ بازدید ۲۹ روز پیش
همایش 777 ۰۸:۵۸
۶۷ بازدید ۲۹ روز پیش
توسعه کسب و کار ۰۲:۱۴
۵۰ بازدید ۲۹ روز پیش
آخرین فرصت ۰۳:۲۵
۴۵ بازدید ۲۹ روز پیش
اثر پروانه ای ۰۸:۲۸
۵۷ بازدید ۲۹ روز پیش
نیاز به حرف زدن ۰۷:۱۷
۶۱ بازدید ۲۹ روز پیش
نقطه ترک مذاکره ۰۸:۰۱
۵۱ بازدید ۲۹ روز پیش
مذاکره در تولید ۰۶:۱۹
۵۱ بازدید ۲۹ روز پیش
مذاکره با افراد قدرتمند ۰۵:۲۵
۴۷ بازدید ۲۹ روز پیش
ارائه محصول ۰۸:۰۸
۴۷ بازدید ۲۹ روز پیش
مذاکره برای قیمت ۰۴:۳۷
۴۹ بازدید ۲۹ روز پیش
نسخه واحد ۰۵:۵۲
۴۸ بازدید ۲۹ روز پیش
مذاکره به روش نوزاد ۰۷:۴۸
۴۴ بازدید ۲۹ روز پیش
مذاکره جاهلیت ۰۶:۱۸
۳۸ بازدید ۲۹ روز پیش
نیاز به مذاکره ۱۰:۱۵
۳۵ بازدید ۲۹ روز پیش
هنر مذاکره ۰۶:۴۲
۴۸ بازدید ۲۹ روز پیش
هماهنگ کردن صدا و تصویر ۰۳:۱۴
۵۵ بازدید ۲۹ روز پیش
ارتباط با خانواده ۰۳:۱۷
۳۶ بازدید ۲۹ روز پیش
کتاب مذاکره ۰۲:۴۱
۳۷ بازدید ۲۹ روز پیش
قدم کوچک، جهش بزرگ ۰۱:۲۶
۵۸ بازدید ۲۹ روز پیش
مدیریت زمان ۰۰:۵۹
۴۲ بازدید ۲۹ روز پیش
حذف تکرار در اکسل ۰۹:۴۸
۴۴ بازدید ۲۹ روز پیش
مدیریت ریسک ۰۲:۰۷
۵۲ بازدید ۲۹ روز پیش
دیدار دوره ای مربیان کسب و کار ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
رادیو اقتصاد-فربد طهرانی ۰۲:۰۷
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
مذاکرات در استارتاپ ها ۵۲:۳۴
۷۹ بازدید ۱ ماه پیش
فربد طهرانی ۰۰:۵۹
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش