دکتر میر منصور موذن جمشیدی
دکتر میر منصور موذن جمشیدی

دکتر میر منصور موذن جمشیدی

ورم زانو در سالمندان ۰۱:۴۲
شکستگی حلقه لگنی ۰۱:۱۶
درمان پارگی مینیسک ۰۱:۲۳
علت و درمان خار پاشنه ۰۱:۰۰
رهایی از درد سیاتیک ۰۱:۰۲
تخریب شدید حفره لگنی ۰۱:۲۲
طول عمر پروتز مفصل ۰۱:۳۴
فیلم جراحی زانو ۰۲:۴۸
بر دردهات غلبه کن! ۰۰:۵۲