زهرا
زهرا

زهرا

آموزش دوم کیف چرم 2 ۰۸:۰۷
۲۴۱ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش اول کیف چرم 2 ۰۶:۴۴
۲۱۶ بازدید ۵ ماه پیش
پوشاک هفتم گلدوزی گل ۴ ۰۹:۰۷
۳۶۵ بازدید ۵ ماه پیش
پوشاک هفتم گلدوزی گل 3 ۰۹:۳۰
۱۸۳ بازدید ۵ ماه پیش
پوشاک هفتم گلدوزی گل 2 ۱۱:۲۲
۶۹۵ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش فرشینه ۰۱:۲۹
۱۵۸ بازدید ۵ ماه پیش
پوشاک هفتم گلدوزی گل1 ۱۷:۱۷
۴۲۱ بازدید ۵ ماه پیش
صفر تا صد کیف چرم 11 ۱۲:۲۸
۲,۰۲۰ بازدید ۵ ماه پیش
صفر تا صد کیف چرم ۱۰ ۱۱:۵۰
۳,۲۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
صفر تا صد کیف چرم 9 ۰۹:۴۳
۱,۱۳۶ بازدید ۵ ماه پیش
صفر تا صدکیف  چرم 8 ۰۹:۴۰
۱,۷۸۲ بازدید ۶ ماه پیش
صفرتا صد کیف چرم 7 ۱۰:۱۰
۳,۳۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
صفر تا صد کیف چرم 6 ۱۳:۱۹
۲,۷۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
ترسیم هرم غذایی کار و فناوری هفتم ۲۹:۳۶
۱,۳۳۴ بازدید ۶ ماه پیش
صفر تا صد کیف چرم 5 ۱۱:۲۴
۷۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
از صفر تا صد کیف پول چرم 4 ۰۸:۵۱
۱,۲۵۳ بازدید ۶ ماه پیش
پودمان پرورش و نگهداری حیوانات کلاس هشتم ۲۸:۱۱
از صفر تا صد کیف پول چرم 3 ۱۲:۱۴
۲۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
از صفر تا صد کیف پول چرم 2 ۱۲:۳۳
۱,۰۹۴ بازدید ۶ ماه پیش
ازصفر تا صد کیف پول چرم 1 ۱۲:۳۳
۱,۱۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
قسمت دوم تدریس الگوریتم کار و فناوری نهم ۳۸:۲۳
کار با فلز ۳۳:۰۸
۱,۳۱۹ بازدید ۷ ماه پیش
الگوریتم سال نهم کار و فناوری ۲۴:۰۹
۱,۵۵۱ بازدید ۷ ماه پیش
نوآوری و فناوری ۲۴:۲۶
۱,۰۶۰ بازدید ۷ ماه پیش
گل دکوراتیو ۱۸:۰۴
۵۲۵ بازدید ۷ ماه پیش
گل دکوراتیو ۱۸:۰۴
۱۷۳ بازدید ۷ ماه پیش