موسسه  آموزشی دکتر مخدومی

موسسه آموزشی دکتر مخدومی

رتبه برتر کنکور ۰۴:۵۴
رتبه برتر دکتر مخ ۰۳:۵۳
معرفی رشته پزشکی ۰۷:۴۲
معرفی رشته مامایی ۰۴:۵۶
معرفی رشته شیمی ۰۴:۴۹
شیمی کنکور 1400 ۰۳:۳۵
دکتر ماخ ۰۱:۱۱
پارسال
آموزش عربی کنکور ۰۵:۲۱
آموزش ژنتیک کنکور ۰۰:۴۳
زیست مخ در 8 ساعت ۰۱:۵۹