موسسه  آموزشی دکتر مخدومی

موسسه آموزشی دکتر مخدومی

اعتماد به نفس ۰۴:۲۱
توقف فکر ممنوع ۰۲:۱۲
ذهن اگاهی ۰۲:۰۶
۱ ماه پیش
لذت از زندگی مجردی ۰۲:۵۶
9 راز خوشبختی ۰۲:۱۱
۲ ماه پیش
ازدواج موفق 9 ۰۹:۰۵
۳ ماه پیش
دوره ازدواج موفق 8 ۰۹:۰۸
ازدواج موفق 7 ۰۴:۲۶
۳ ماه پیش
دوره ازدواج موفق ۰۶:۲۱
ازدواج موفق 5 ۰۷:۰۳
۳ ماه پیش
دوره ازدواج موفق 4 ۰۶:۳۰
ازدواج موفق 3 ۰۶:۲۱
۳ ماه پیش
ازدواج موفق 2 ۰۵:۳۴
۳ ماه پیش
آموزش ازدواج موفق 1 ۰۴:۳۷
درمان های فردی ۰۵:۴۲
دوره فرزندپروری 8 ۱۱:۱۰
دوره فرزندپروری 7 ۰۹:۲۰
دوره فرزندپروری 6 ۱۱:۵۹
دروه فرزندپروری 5 ۰۶:۳۱
دوره فرزندپروری 4 ۰۸:۱۶
دوره تربیت فرزند 3 ۱۶:۱۲
دوره تربیت فرزند 2 ۰۸:۴۷
دوره تربیت فرزند 1 ۱۰:۰۴
تکامل چیست ۱۲:۲۸
۳ ماه پیش
منشا خودآگاهی ۰۸:۴۱
علائم آسم قسمت دوم ۰۱:۳۳
علائم آسم ۰۲:۰۲
۳ ماه پیش
مشکلات عدم درمان اسم ۰۲:۲۳
درمان آسم ۰۲:۱۷
۳ ماه پیش
اسپیرومتری ۰۱:۵۳
۳ ماه پیش
اختلال وسواس ۰۵:۲۴
۳ ماه پیش
علائم جسمانی افسردگی ۰۳:۵۶
خوداندیشی مثبت ۰۴:۳۹
حمله پانیک ۰۳:۴۴
۳ ماه پیش
حساسیت زدایی ۰۳:۳۴
۳ ماه پیش
افکار خودکشی ۰۴:۲۱
۳ ماه پیش
اضطراب ۰۳:۵۹
۳ ماه پیش