شرکت مهندسی تاوات
شرکت مهندسی تاوات

شرکت مهندسی تاوات

تخریب سازه | تاوات | مهندس حسین توکلی ۰۲:۴۵
از ضریب Ry چی می دونی؟ |مهندس حسین توکلی | ۰۳:۱۸
ضریب ترک خوردگی | تاوات | ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید ۱۸ روز پیش
تبدیل واحدهای ضروری |تاوآزمون | ۰۰:۴۶
۴۴ بازدید ۱۹ روز پیش
دوره جامع طراحی سازه | مهندس حسین توکلی | ۰۱:۲۲
برش طراحی | محاسبات | مبحث نهم  |تاوات| ۰۵:۵۱
بارگذاری | نظارت |تاوآزمون| ۰۱:۲۸
۵۳ بازدید ۲۰ روز پیش