گروه فرهنگی گرزمان

گروه فرهنگی گرزمان

تاریخ موسیقی ایران را بشنوید! ۰۲:۵۲
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
تاریخ نگاری معاصر موسیقی ایرانی ۰۲:۳۲
کتاب صوتی، گویا،شنیداری و یا شنیدنی ۰۰:۵۸
صداسازی و استاد آن ۰۰:۵۷
۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
درست نویسی و معانی صحیح واژگان ۰۰:۵۹
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
تاریخ نگاری معاصر موسیقی ایرانی ۰۳:۰۱
ساز سه تار ۰۰:۵۷
۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
چطوری خودم کتاب صوتی تولید کنم؟! ۰۰:۵۹
۱۱۰ بازدید ۳ ماه پیش
عروسی زال و رودابه ۰۱:۳۲
۷۸ بازدید ۳ ماه پیش
درست نویسی برای اینستاگرامرها! ۰۰:۵۸
۸۰ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش تئوری موسیقی در گروه فرهنگی گرزمان ۰۲:۱۷
تاریخ ایران: تاریخ موسیقی ۰۲:۱۷
۹۵ بازدید ۳ ماه پیش
شورانگیز چه سازی است؟ ۰۰:۵۹
۹۷ بازدید ۴ ماه پیش
تاریخ ایران است تاریخ موسیقی ایران ۰۳:۳۱
کتاب صوتی گوش دهیم ۰۱:۵۷
۱۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
نگارش صحیح کلمات فارسی ۰۰:۵۸
۱۰۱ بازدید ۴ ماه پیش
ترنج در تابلوهای تذهیب ۰۰:۵۹
۸۵ بازدید ۴ ماه پیش
تاریخ موسیقی و تئوری موسیقی ۰۳:۲۰
۹۸ بازدید ۴ ماه پیش
بهار وطن، سروده پیمان پورشکیبائی ۰۰:۵۹
نقد آلبوم آواز اساطیر ۰۰:۵۸
۱۰۵ بازدید ۴ ماه پیش
رمان تا ابدیت در نشر رهی به چاپ رسید. ۰۰:۵۹
درست بنویسیم ۰۰:۵۸
۸۸ بازدید ۴ ماه پیش
آموزش تئوری موسیقی ایران زمین ۰۳:۱۴
۹۳ بازدید ۴ ماه پیش
ضحاک ماردوش از شاهنامه آوای نامورنامه ۰۱:۳۱
هنر تذهیب بانو یلدا عیسوی ۰۰:۵۹
۱۱۳ بازدید ۴ ماه پیش
سفارش ترانه ۰۰:۵۸
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
داستان های شاهنامه از آوای نامورنامه ۰۰:۵۶
معرفی کتابی از نویسنده ترک، الیف شافاک ۰۰:۵۸
لغاتی که ادمین اینستاگرام باید بداند! ۰۰:۵۹
آموزش موسیقی آنلاین، گروه فرهنگی گرزمان ۰۴:۰۳
ایرانیان و موسیقی ۰۳:۰۷
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
تاریخچه تخته نرد و شطرنج ۰۳:۰۰
۱۲۰ بازدید ۵ ماه پیش
تاریخ موسیقی ایران زمین ۰۳:۰۶
۹۴ بازدید ۵ ماه پیش
معنای واژه های هم آوا ۰۰:۵۹
۷۳ بازدید ۵ ماه پیش
صفر تا صد صوتی کردن کتاب شما ۰۰:۵۵
۴۴ بازدید ۵ ماه پیش
حرام شدن شراب، داستان های شاهنامه ۰۲:۱۲
گیتارنوازی قطعه آستوریاس ۰۲:۰۰
۲۶۷ بازدید ۵ ماه پیش
غلط ننویسیم: واژگان مشابه ۰۰:۵۸
۸۹ بازدید ۵ ماه پیش
فیلم آموزش تئوری موسیقی ۰۲:۴۶
۳۷ بازدید ۵ ماه پیش
تاریخ موسیقی در ایران ۰۲:۴۸
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
مقالات سایت گروه فرهنگی گرزمان ۰۱:۵۰
۷۰ بازدید ۵ ماه پیش
کتاب از زبان داریوش ترجمه پرویز رجبی ۰۰:۵۹
آیین نگارش ۰۰:۵۸
۳۶ بازدید ۵ ماه پیش
سیر تحول موسیقی در ایران ۰۳:۰۴
۵۷ بازدید ۵ ماه پیش
یک ایران، یک شاهنامه صوتی ۰۱:۵۸
۱۳۵ بازدید ۵ ماه پیش
شاهنامه فردوسی بی مانند و نفیس ۰۰:۵۹
۶۲ بازدید ۵ ماه پیش