Zeinab Sheikhei
Zeinab Sheikhei

Zeinab Sheikhei

تدریس فیزیک خانم امیری نمونه بشارت ۴۵:۱۶
تدریس شیمی خانم فقیه حسینی نمونه بشارت ۳۹:۰۸
تدریس ریاضی  خانم باغبانی  نمونه بشارت ۵۱:۲۴
تدریس شیمی دهم خانم فقیه حسینی ۳۹:۳۶
۲۵ بازدید ۷ روز پیش
تدریس فیزیک دهم خانم امیری ۵۴:۲۱
۵۰ بازدید ۷ روز پیش
تدریس ریاضی دهم خانم باغبانی ۵۵:۴۹
۹۵ بازدید ۸ روز پیش
تدریس ریاضی دهم  خانم باغبانی نمونه بشارت ۴۷:۳۶
هندسه دهم خانم رضایی ۵۲:۴۴
۳۰ بازدید ۱۳ روز پیش
فیزیک دهم خانم امیری نمونه بشارت ۴۰:۳۶
۶۸ بازدید ۱۴ روز پیش
فیزیک دهم تدریس خانم امیری نمونه بشارت ۳۹:۵۲
فیزیک دهم خانم امیری ۱:۰۹:۰۵
۳۴ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس ریاضی دهم خانم باغبانی نمونه بشارت ۴۳:۲۱
تدریس شیمی دهم خانم فقیه حسینی ۱:۰۴:۵۲
۳۳۰ بازدید ۱۷ روز پیش
تدریس ریاضی دهم خانم باغبانی نمونه بشارت ۴۹:۱۷
فیزیک بخش فشار پیمانه ای ۱:۰۶:۳۸
۵۹ بازدید ۲۲ روز پیش
ریاضی دهم  تدریس خانم باغبانی نمونه بشارت ۵۱:۵۰
تدریس ریاضی دهم خانم باغبانی ۳۷:۲۳
۱۲۵ بازدید ۲۷ روز پیش
تدریس فیزیک دهم خانم امیری ۱:۰۶:۳۸
۶۶ بازدید ۲۸ روز پیش
تدریس ریاضی خانم باغبانی ۱:۰۶:۰۲
۵۰۳ بازدید ۲۹ روز پیش
تدریس شیمی دهم خانم فقیه حسینی ۳۸:۱۴
۸۶ بازدید ۱ ماه پیش
تدریس شیمی دهم خانم فقیه حسینی ۱:۳۸:۳۴
۸۴ بازدید ۱ ماه پیش
تدریس شیمی دهم خانم فقیه حسینی ۱:۳۰:۳۶
۷۸ بازدید ۱ ماه پیش
تدریس شیمی دهم ریاضی خانم فقیه حسینی ۴۹:۳۳