سیماصوت ایرانیان
سیماصوت ایرانیان

سیماصوت ایرانیان

Electro-Voice ETX بلندگو ۰۱:۵۶
بلندگو داس DAS Audio VANTEC ۰۱:۵۹
بلندگو D.A.S سری  ALTEA 700 ۰۱:۳۷