محمد شهری فریمانی
محمد شهری فریمانی

محمد شهری فریمانی

برق صنعتی-ساختمان  و ساختار کابل‌ها ۲۲:۴۲
برق صنعتی-رله هوشمند LOGO! ۱۱:۱۳
۱۸ بازدید ۶ روز پیش
برق صنعتی-تولید انرژی الکتریکی ۲۲:۴۲
۳۴ بازدید ۶ روز پیش
برق صنعتی-تکنولوژی ۲۲:۴۲
۲۵ بازدید ۶ روز پیش
برق صنعتی- نقشه خوانی برق ۰۸:۱۳
۲۶ بازدید ۶ روز پیش
برق صنعتی - آموزش نقشه خوانی برق ۰۸:۱۳
تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی ۲۲:۴۲
۳۲ بازدید ۱۹ روز پیش
برق صنعتی ۲۲:۴۲
۳۵ بازدید ۱۹ روز پیش
برق صنعتی - مهندس محمد شهری فریمانی ۲۲:۴۲
تایمر ساعتی ۰۳:۵۸
۲۵ بازدید ۲۲ روز پیش
اتصال ستاره و مثلث ۲۲:۴۲
۴۵ بازدید ۲۲ روز پیش
برق سه فاز ۲۲:۴۲
۳۵ بازدید ۲۲ روز پیش