English In A Nutshell
English In A Nutshell

English In A Nutshell

خرید لباس به انگلیسی ۰۴:۴۶
۸ بازدید ۳ ساعت پیش
خرید کردن به انگلیسی ۰۴:۲۹
۱۴ بازدید ۴ ساعت پیش
چطور قیمت اجناس را به انگلیسی بگوییم. ۰۵:۴۷
عبارات فعلی در مورد پول ۱۹:۵۱
۳۱ بازدید ۵ روز پیش
حروف اضافه مرتبط با پول در انگلیسی ۰۴:۳۸
واژگان مربوط به بانک به انگلیسی ۰۷:۰۶
حساب کردن پول غذا در رستوران به انگلیسی ۰۲:۵۰
افعال و صفات مربوط به پول ۰۶:۵۹
۱۳ بازدید ۶ روز پیش
لغات مربوط به پول در انگلیسی ۰۹:۰۸
۱۷ بازدید ۶ روز پیش
واژگان مربوط به پول به انگلیسی ۰۴:۴۲
۳۵ بازدید ۷ روز پیش
چطور به انگلیسی قیمت ها را بگوییم؟ ۱۳:۵۰
لغات مربوط به مد و فشن در انگلیسی ۱۰:۱۰
اصطلاحات و جملات رایج در رستوران ۱۲:۱۸
۳۷ بازدید ۱۱ روز پیش
لغات مربوط به رستوران ۱۵:۵۲
۲۳ بازدید ۱۴ روز پیش
سفارش انواع فست فود به انگلیسی ۰۷:۱۲
۳۸ بازدید ۱۵ روز پیش
مکالمه در رستوران ۰۱:۵۵
۴۱ بازدید ۱۵ روز پیش
عبارات فعلی مربوط به غذا در انگلیسی ۰۹:۳۲
آموزش واژگان مربوط به غذا با فیلم ۲۰:۵۳
واژگان مربوط به غذا خوردن ۰۹:۳۰
۲۷ بازدید ۲۰ روز پیش
چطور به انگلیسی  راجع به غذا حرف بزنیم؟ ۱۳:۲۲
بخش های مختلف سوپرمارکت به انگلیسی ۰۴:۵۴
خرید در سوپرمارکت به انگلیسی ۰۴:۰۷
۹۱ بازدید ۲۷ روز پیش
توصیف  شخصیت به انگلیسی 2 ۰۵:۱۷
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
توصیف ویژگی های شخصیتی به انگلیسی ۱۳:۲۶
آموزش واژگان ۰۲:۰۸
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
Describing Physical Appearance 2 ۱۲:۱۳
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
Describing Physical Appearance 6 ۰۴:۳۶
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
Describing Physical Appearance 5 ۰۱:۴۶
۳۳ بازدید ۱ ماه پیش
Describing Physical Appearance 4 ۰۲:۵۱
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
Greeting ۰۲:۳۶
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
Sample Conversations / Upper-Intermediate Level ۰۵:۴۴
۱۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
Sample Conversations / Intermediate Level ۰۴:۱۶
۱۱۳ بازدید ۲ ماه پیش
Sample Conversations/ Basic Level ۰۵:۲۱
۷۵ بازدید ۲ ماه پیش
Introducing Other People/ Intermediate Level ۰۱:۵۴
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
Introducing Other People/ Basic Level 2 ۰۲:۴۱
۱۰۶ بازدید ۲ ماه پیش
Introducing other people/ Basic Level  1 ۰۳:۵۴
۸۵ بازدید ۲ ماه پیش
Examples of Self Introduction ۰۱:۴۹
۱۴۱ بازدید ۲ ماه پیش