سبزیار

سبزیار

کفشدوزک قاتل افات ۰۰:۳۹
پرورش کیوی‌ در خانه ۰۰:۵۹
موز آبی رنگ ۰۰:۱۳
۵ ماه پیش
گیاه گوشتخوار ۰۰:۳۶
تکثیر گل رز ۰۰:۲۰
۵ ماه پیش
آبیاری گیاهان ۰۰:۴۰
آبیاری گیاهان ۰۰:۱۵
تکثیر زاموفیلیا ۰۰:۵۴
کاکتوس ۰۰:۲۲
۶ ماه پیش
قلمه زنی شفلرا ۰۰:۲۵
روش پیوند میوه ۰۰:۳۱
کاکتوس دم روباهی ۰۰:۰۵
مه پاشی ۰۰:۳۰
۶ ماه پیش
تکثیر ساکولنت ۰۰:۲۹
نیاز آبی گیاهان ۰۰:۱۶
تکثیر سانسوریا ۰۰:۱۱
آبیاری گیاه ۰۰:۰۸
۶ ماه پیش
ایده طراحی باغچه ۰۰:۲۹
پیوند زنی مرکبات ۰۰:۲۸
حشره برگی ۰۰:۰۹
۶ ماه پیش
پیوند کاکتوس ۰۰:۲۳
۶ ماه پیش
میوه گاک ۰۰:۱۸
۶ ماه پیش
شته ها ۰۳:۳۴
۸ ماه پیش
شته ها ۰۳:۳۲
۱۰ ماه پیش
دوره کارنس چیست؟ ۰۲:۱۸
سفیدک پودری گیاهان ۰۲:۲۱
اسید هیومیک پودری ۰۰:۱۵
بذر ۰۱:۲۶
۱۱ ماه پیش
روغن ولک ۰۰:۲۰
۱۱ ماه پیش
طراحی باغ و پشت بام ۰۳:۰۶
آفت کش ها با کاور ۰۰:۵۹
گیاه بونسای ۰۱:۱۳
۱۱ ماه پیش