shamseddinyousefian
shamseddinyousefian

shamseddinyousefian

بازنویسی ۰۰:۵۵
۱۹ ساعت پیش
ویراستاری ۰۰:۵۷
۵ روز پیش
تهیه پاورپوینت ۰۰:۵۲
قرارداد با ناشر ۰۱:۰۰
اجرت هر ورق ترجمه ۰۰:۵۰
سفارش تایپ کتاب ۰۰:۵۶
تایپ کتاب ریاضی ۰۰:۵۲
سفارش تایپوگرافی ۰۰:۵۷
ارسال شعر برای چاپ ۰۰:۴۸
خدمات ترجمه ۰۰:۵۶
۴ ماه پیش
خلاصه نویسی ۰۰:۵۹
۴ ماه پیش
تحلیل آماری ۰۰:۵۸
۴ ماه پیش
پاورپوینت ۰۰:۵۲
۴ ماه پیش
انتشارات چاپ کتاب ۰۱:۰۰
انجام پروژه ورد ۰۰:۵۳
ناشر آنلاین کتاب ۰۰:۵۷
پروژه های بزرگ تایپ ۰۱:۰۰
تایپ جزوه بد خط ۰۰:۵۵
تایپ رنگی ۰۱:۰۰
۵ ماه پیش
تقویت رزومه ۰۱:۰۰
۵ ماه پیش
قرارداد با ناشر ۰۱:۰۰
مشاوره چاپ کتاب ۰۱:۰۰
تایپ فوری ۰۰:۵۹
۷ ماه پیش
ترجمه مقاله خارجی ۰۰:۵۵
چاپ کتاب شعر ۰۰:۵۳
۸ ماه پیش
ادیت انگلیسی مقاله ۰۰:۵۹
سفارش چاپ کتاب ۰۱:۰۴
هزینه چاپ کتاب ۰۱:۳۲
هزینه صفحه بندی کتاب ۰۱:۳۲
هزینه طراحی جلد کتاب ۰۱:۳۸
هزینه چاپ و نشر کتاب ۰۲:۱۹