دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

موضوع: عوارض صافی کف پا ۰۳:۴۴
موضوع: تعویض مفصل زانو ۰۱:۴۳
موضوع: عمل جراحی ۰۲:۰۹
عوارض ژنوواروم ۰۱:۳۷
خالی کردن زانو ۰۱:۵۸
آرتروسکوپی ۰۲:۱۴
آرتروسکوپی زانو ۰۱:۳۵