دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

موضوع : بیماری نقرس ۰۱:۱۰
روش های درمان منیسک ۰۰:۵۴
(جراحی پروتز زانو ) ۰۲:۰۰
موضوع : عمل انگشت پا ۰۱:۱۰
عوارض ژنوواروم ۰۱:۳۷
خالی کردن زانو ۰۱:۵۸
آرتروسکوپی ۰۲:۱۴
۸ ماه پیش
آرتروسکوپی زانو ۰۱:۳۵