دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

موضوع: عمل جراحی ۰۲:۰۹
روش های درمان منیسک ۰۰:۵۴
(جراحی پروتز زانو ) ۰۲:۰۰
موضوع : عمل انگشت پا ۰۱:۰۹
عوارض ژنوواروم ۰۱:۳۶
خالی کردن زانو ۰۱:۵۸
آرتروسکوپی ۰۲:۱۳
۲ سال پیش
آرتروسکوپی زانو ۰۱:۳۵