دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

تعویض مفصل زانو ۰۰:۴۳
تعویض مفصل زانو راست ۰۱:۴۳
پارگی های منیسک ۰۱:۱۶
شکستگی های ران ۰۱:۵۹
موضوع: آناتومى لگن ۰۲:۲۷
موضوع: عمل ژنوواریوم ۰۰:۵۹
موضوع: عمل جراحی ۰۲:۰۹
موضوع : بیماری نقرس ۰۱:۱۰
روش های درمان منیسک ۰۰:۵۴
(جراحی پروتز زانو ) ۰۲:۰۰
موضوع : عمل انگشت پا ۰۱:۰۹
عوارض ژنوواروم ۰۱:۳۶
خالی کردن زانو ۰۱:۵۸
آرتروسکوپی ۰۲:۱۳
۳ سال پیش
آرتروسکوپی زانو ۰۱:۳۵