بی نظیر چارت

بی نظیر چارت

معرفی فیلتر شاهکار ۰۹:۴۷
تابلو خوانی قسمت ششم ۱۷:۰۷
تابلو خوانی قسمت سوم ۱۸:۵۷
تابلوخوانی قسمت دوم ۱۰:۳۸
دریافت نوتیف از کدال ۰۸:۴۴
فیلتر ایچیموکو ۰۱:۱۵