دکتر بهار عباسقلی
دکتر بهار عباسقلی

دکتر بهار عباسقلی

حل سوال شکست نور ۰۱:۵۶
حل تست مدار 3 سوته! ۰۳:۲۱
جهت جریان القایی ۰۲:۱۸