【♪✼Black_intelligence✼♪】
【♪✼Black_intelligence✼♪】

【♪✼Black_intelligence✼♪】

وطنم مهد دلیران... ۰۰:۱۴
ماه رو نگاه کنید :))) ۰۰:۱۱
HBD Uchiha Itachi✇/_\✇ ۰۰:۱۱
ENFP ۰۰:۲۹
۲ سال پیش
ENTP ۰۰:۲۹
۲ سال پیش
زیـبایی بنگرید.... | AMV ۰۳:۲۰
لقب فندوم ها ۰۰:۲۵
۲ سال پیش
『 I'm stuck in a dream 』... =)♪ ۰۰:۱۳
INTJ ۰۰:۲۹
۲ سال پیش
INTP ۰۰:۳۴
۲ سال پیش
هماهنگی خداس  | MIX ۰۰:۱۰
آرزو چیه؟؟؟:")))) ۰۱:۲۵