Hedayat Abbasi
Hedayat Abbasi

Hedayat Abbasi

استوری اینستاگرام 9 ۰۰:۰۷
استوری باحال 11 ۰۰:۰۶
استوری باحال 10 ۰۰:۰۷
استوری زیبا 8 ۰۰:۱۵
۸ ماه پیش
استوری طنز 7 ۰۰:۰۶
۸ ماه پیش
استوری طنز 6 ۰۰:۰۸
۸ ماه پیش
استوری طنز 5 ۰۰:۰۹
۸ ماه پیش
استوری طنز 1 ۰۰:۰۵
۸ ماه پیش
استوری طنز 3 ۰۰:۰۳
۸ ماه پیش
طنز باحال - رشته حقوق ۰۰:۲۱
طنز کوتاه - فیزیک سخت ۰۰:۱۰
طنز - صداقت در رابطه ۰۰:۱۲
شعر عاشقانه زیبا ۰۱:۰۶
طنز - دعای برعکس ۰۰:۱۴
شعر طنز-  دختر ۰۰:۲۳
۸ ماه پیش
طنز - دکتر و ادرار ۰۰:۲۸
طنز - نفخ معده و مهمان ۰۰:۵۴
طنز - یه حلقه طلایی ۰۰:۳۹
طنز - پل صراط ۰۰:۲۸
۸ ماه پیش
شعر عاشقانه زببا ۰۱:۰۶
خنده بچه باحال ۰۰:۱۵
طنز - دیه زن ۰۰:۵۴
۸ ماه پیش
طنز - سیفون ۰۰:۳۴
۸ ماه پیش
شوخی با آذری جهرمی ۰۰:۴۵
طنز - آموزش رانندگی ۰۰:۱۳
طنز باحال - پدر و پسر ۰۲:۱۴
طنز باحال - تریاک ۰۰:۳۸
طنز - دکتر سوسول ۰۰:۲۶
طنز - پسرم حمومی؟ ۰۰:۲۷
طنز - مادر یزید ۰۰:۲۲