Hedayat Abbasi
Hedayat Abbasi

Hedayat Abbasi

چاپگر جیبی - استوری ۰۰:۱۶
کانکس تاشو - استوی کن ۰۰:۲۱
مراحل ساخت یک تبلیغ ۰۰:۱۵
استوری باحال 11 ۰۰:۰۶
استوری باحال 10 ۰۰:۰۷
استوری طنز 7 ۰۰:۰۶
استوری طنز 6 ۰۰:۰۸
استوری طنز 5 ۰۰:۰۹
استوری طنز 1 ۰۰:۰۵
استوری طنز 3 ۰۰:۰۳
شعر عاشقانه زیبا ۰۱:۰۶
طنز - دعای برعکس ۰۰:۱۴
شعر طنز-  دختر ۰۰:۲۳
طنز - پل صراط ۰۰:۲۸
شعر عاشقانه زببا ۰۱:۰۶
خنده بچه باحال ۰۰:۱۵
طنز - دیه زن ۰۰:۵۴
طنز - سیفون ۰۰:۳۴