hossein khavas
hossein khavas

hossein khavas

صدابرداری کنسرت ۰۱:۲۱
چهارمضراب بیات ترک ۰۱:۳۸
تا بهار دلنشین ۰۲:۵۳
۱۴ روز پیش
دل انگیزان ۰۴:۲۴
۱۷ روز پیش
تکنوازی سنتور ۰۳:۳۸
۱۸ روز پیش
کنسرت گروه ره ۰۱:۰۶
۲۰ روز پیش
صیحه (سه نوازی سنتور) ۰۵:۴۱
پیش درآمد همایون ۰۵:۵۷
رنگ ابوعطا ۰۱:۵۵
۲۳ روز پیش
کنسرت گروه ره ۰۱:۰۹
۲۳ روز پیش
تکنوازی سنتور ۰۱:۱۷
تکنوازی سنتور ۰۱:۱۵
شرق ۰۵:۲۰
پارسال