{ Nazy } When :)

{ Nazy } When :)

* یه مانهوا بشدت زیبا ۰۰:۱۸
* اسم فیلم ؟ ۰۰:۰۹
۵ ماه پیش
کپشن* ۰۱:۳۰
۷ ماه پیش
* یادی کنیم از فصل یک ۰۰:۱۴
* این درد جهانی شده ۰۰:۲۰
* آهنگ Пустота از JONY ۰۰:۱۹
* تغییر مود حالیا ۰۰:۲۰
* کاملا حق... ۰۰:۱۳
۱۰ ماه پیش
*یادی کنیم از آقای بی ۰۰:۱۹
آهنگ teya dora - DŽANUM ۰۲:۵۶
*صداشو دوست دارم ۰۰:۵۹
*جرأت یعنی همین* ۰۰:۰۹
* میم های ناروتو ۰۰:۴۴
*همش حق بود ۰۰:۲۵
* ازین کارا نکنید ۰۰:۱۵
* دلم براش کباب شد ۰۰:۳۵