Taranom   فالو=فالو
Taranom   فالو=فالو

Taranom فالو=فالو

صدای بهشتی جونگکوک :) ۰۰:۱۱
گریه های تهیونگ :( ۰۰:۱۴
جونگکوک کوچولو •-• ۰۰:۱۳
تهیونگ : من پسر خوبیم ۰۰:۱۶