دکتر فرزاد پاکدل
دکتر فرزاد پاکدل

دکتر فرزاد پاکدل

درد حدقه چشم ۰۱:۳۱
۲ ماه پیش
افتادگی پلک ۰۱:۵۱
۸ ماه پیش
ریزش اشک ۰۳:۱۲
۸ ماه پیش
بیماری تیروئید چشمی ۰۱:۴۹
معاینه چشم ۰۰:۵۹
۸ ماه پیش
بوتاکس ۰۴:۱۴
۸ ماه پیش
دیابت و بیماری چشم ۰۰:۵۴
تنبلی چشم ۰۰:۰۵
۸ ماه پیش
خونریزی چشم ۰۰:۳۱
۸ ماه پیش
عوارض جانبی بوتاکس ۰۰:۰۵
تاثیر بوتاکس ۰۰:۴۵
۸ ماه پیش
بیماری آب سیاه ۰۰:۴۵
بیماری موکورمایکوزیس ۱۰:۱۰
جراحی تومور اربیت چشم ۰۱:۱۳
فیلم لیفت گونه با نخ ۰۱:۲۸
تیروئید چشمی ۰۱:۴۹
تزریق چربی ۰۱:۳۱
افتادگی پلک ۰۱:۵۱
اشک ریزش ۰۳:۱۲
پارسال