Samanalavi Balabn
Samanalavi Balabn

Samanalavi Balabn

بالابان ۰۰:۵۹
۱۷ ساعت پیش
موسیقی بالابان ۰۰:۵۰
balaban ۰۰:۵۵
۲ روز پیش
دودوک ۰۱:۰۰
۳ روز پیش
duduk instrument ۰۱:۰۱
۴ روز پیش
duduk ۰۰:۴۹
۵ روز پیش
آموزش بالابان ۰۱:۲۴
دودوک نوازی ۰۱:۰۱
۷ روز پیش
Balaban ۰۱:۰۲
۸ روز پیش
ارمنی دودوک ۰۰:۴۰
۱۰ روز پیش
دودوک ۰۰:۵۹
۱۱ روز پیش
آموزش بالابان ۰۰:۵۹
۱۲ روز پیش
دودوک ارمنی ۰۱:۰۳
۱۳ روز پیش
Duduk ۰۰:۵۴
۱۵ روز پیش
Duduk ۰۰:۵۶
۱۵ روز پیش
آموزش بالابان ۰۱:۰۰
۱۶ روز پیش
samanalavi.balaban ۰۰:۵۶
۱۷ روز پیش
دودوک ارمنی ۰۰:۵۹
۱۹ روز پیش
آموزش بالابان ۰۰:۵۷
۲۰ روز پیش
دودوک نوازی ۰۱:۰۰
۲۱ روز پیش
balaban ۰۰:۵۷
۲۲ روز پیش
balaban ۰۰:۵۷
۲۲ روز پیش
بالابان نوازی ۰۱:۰۱
۲۴ روز پیش
بالابان نوازی ۰۰:۲۸
۲۴ روز پیش
بالابان زنی ۰۱:۰۲
۲۵ روز پیش
بالابان زنی ۰۰:۴۳
۲۵ روز پیش
دودوکی ارمنستانی ۰۱:۰۰
دودوکی ارمنستانی ۰۱:۰۳
آموزشگاه موسسه علوی ۰۱:۰۰
آموزشگاه موسسه علوی ۰۱:۰۴
ساز زنی دودوک ۰۱:۰۰
۲۸ روز پیش
ساز زنی دودوک ۰۱:۰۳
۲۸ روز پیش
ساز زنی دودوک ۰۰:۵۰
۲۸ روز پیش
آذری بالابان ۰۱:۰۱
۱ ماه پیش
آذری بالابان ۰۱:۰۱
۱ ماه پیش
بالابان و دودوکی ۰۱:۰۱
بالابان و دودوکی ۰۱:۰۰
دودوک ۰۱:۰۵
۱ ماه پیش
دودوک ۰۱:۰۰
۱ ماه پیش
بالابان زنی آذری ۰۱:۰۱
بالابان زنی آذری ۰۰:۴۹
بالابان و دودوک ۰۰:۵۱
بالابان و دودوک ۰۱:۰۲
بالابان نوازی ۰۱:۰۶
بالابان نوازی ۰۱:۰۰