دکتر ساره حیدری
دکتر ساره حیدری

دکتر ساره حیدری

روز مادر مبارک ۰۰:۴۰
زایمان سزارین ۰۰:۵۰
لابیاپلاستی ۰۲:۳۳
رضایت بیمار عزیز ۰۱:۲۴
زایمان  سزارین ۰۰:۵۰