drpishgahi
drpishgahi

drpishgahi

فیلم تزریق ژل لب ۰۱:۰۰
تزریق فیلر لب طبیعی ۰۰:۱۵
تزریق فیلر لب نچرال ۰۰:۲۵
تزریق فیلر چانه ۰۰:۲۸
نمونه فیلر زیر چشم ۰۰:۲۱
ماندگاری فیلر ۰۰:۴۷
۱۲ ماه پیش
فیلم مزو میکرونیدلینگ ۰۰:۳۱
فیلم مزوتراپی صورت ۰۰:۳۰
فیلم فشیال پوست صورت ۰۱:۱۶
فیلم تزریق فیلر مو ۰۰:۳۵
فیلم مزوتراپی مو ۰۰:۳۳
بوتاکس چیست؟ ۰۱:۲۱
۱۲ ماه پیش
فیلر چیست؟ ۰۱:۳۷
۱۲ ماه پیش