دکتر ویدا ناجی
دکتر ویدا ناجی

دکتر ویدا ناجی

مونس پلاستی ۰۳:۰۷
مونس پلاستی ۰۲:۵۵
فیبروم های رحمی ۰۲:۴۳
هموروئید دارید؟ ۰۱:۳۰
تولد سوین جون ۰۰:۳۶
اندومتریوز چیه؟ ۰۰:۳۱
مونس پلاستی چیه؟ ۰۰:۵۸
فیلم سزارین نوزاد ۰۲:۰۶
جراحی مونس پلاستی ۰۳:۰۷