دکتر فرنوش کاشانی
دکتر فرنوش کاشانی

دکتر فرنوش کاشانی

سن یائسگی زنان ۰۱:۱۰
زخم دهانه رحم ۰۱:۵۰
دختر زایی یا پسر زایی ۰۲:۲۶