سها کلینیک

سها کلینیک

مشاوره روانشناسی ۰۱:۳۰
روانشناسی کودک ۰۱:۰۶
روانشناسی بالینی ۰۱:۳۱
خانواده درمانی ۰۳:۱۰
حقیقتی درباره اضطراب ۰۲:۲۰
اختلالات روان پریشی ۰۲:۱۸
اختلال هویت جنسی ۰۱:۴۳
اختلال شخصیت اجتنابی ۰۱:۴۴
اختلال اضطراب فراگیر ۰۱:۳۴