دامپروری
دامپروری

دامپروری

نحوه شیردوشی گاو ۰۲:۱۵
علوفه خوردن گوسفندان ۰۲:۱۵
پرورش گاو ۰۱:۵۶
۸ ماه پیش