موسسه فرهنگی هنری قوی سفید
موسسه فرهنگی هنری قوی سفید

موسسه فرهنگی هنری قوی سفید

ترانه جاودانه مرغ سحر ۰۴:۴۷
مرد طمعکار  در انتظار ۰۲:۴۸
طنز «سفر به تایلند» ۰۶:۳۵
«توکا» طوطی خوش سخن ۰۲:۳۸
آهنگ ملا ممد جان ۰۷:۵۸