بلک پینک✨
بلک پینک✨

بلک پینک✨

بلک پینک ۰۰:۰۹
۲۵ روز پیش
جیسو ۰۰:۰۸
۲ ماه پیش
بیبی مانستر ۰۰:۱۸
۲ ماه پیش
جیسو ۰۰:۱۴
۳ ماه پیش
جنلیسا ۰۰:۰۷
۳ ماه پیش
جنـــی کیـــــــم ۰۰:۲۸
کسی میدزی هست؟... ۰۰:۱۹
جیسو اونی ۰۰:۱۲
۱۱ ماه پیش
یونا ۰۰:۰۹
۱۱ ماه پیش