Pedram

Pedram

آغاز همه چیز ۰۵:۵۴
۴ ماه پیش
اهمیت نوترینوها ۰۴:۴۷
چیز چیست؟!!! ۰۵:۵۰
۴ ماه پیش
اتم چقدر کوچک است؟ ۰۵:۲۸
فرار از زندان زمین ۰۷:۰۵
آیا زمان وجود دارد؟!!! ۰۴:۵۸
نور چیست؟ ۰۴:۲۷
۶ ماه پیش
انفجار پرتوی گاما ۰۷:۴۰