پیش دبستان
پیش دبستان

پیش دبستان

اشکال هندسی ۰۳:۳۵
۸ ماه پیش
خانواده ۰۴:۰۲
۹ ماه پیش
اموزش عدد ۱ ۰۰:۳۲
۹ ماه پیش
کوتاه و بلند ۰۳:۴۴
۹ ماه پیش
حالات صورت ۰۴:۱۴
۹ ماه پیش
لوح نویسی ۰۴:۲۸
۹ ماه پیش
شعر پاییز ۰۲:۰۷
۹ ماه پیش
آموزش شکل های مربوط ۰۲:۰۶
اوا صدای اُ ۰۱:۱۲
۹ ماه پیش
آوا صدای اِ ۰۱:۰۵
۹ ماه پیش
لوح نویسی ۰۴:۰۸
۹ ماه پیش
سوره توحید ۰۰:۵۴
۹ ماه پیش
آشنایی با هوای پاک ۰۷:۲۱
عبور از خیابان ۰۲:۵۲
اوا صدای اَ ۰۱:۰۸
۹ ماه پیش
تفاوت دو شکل ۰۳:۰۸
۹ ماه پیش
داستان اهمیت خانواده ۰۱:۰۱
اهمیت سلام کردن ۰۴:۴۵
زیر و رو ۰۱:۵۶
۹ ماه پیش
کامل کردن شکل ۰۱:۰۸
لوح نویسی ۰۲:۵۰
۹ ماه پیش
مراقبت از خود ۰۱:۴۷
اوا صدای آ ۰۱:۲۷
۹ ماه پیش
آتشنشان ۰۳:۲۳
۹ ماه پیش
چرخه آب ۰۲:۴۱
۹ ماه پیش
وسایل خطرناک ۰۲:۵۲
۹ ماه پیش
تصاویر همشکل ۰۲:۰۶
۹ ماه پیش
بزرگ و کوچک ۰۳:۴۰
۹ ماه پیش
بالا پایین ۰۴:۱۵
۹ ماه پیش
علایم راهنمایی ۰۲:۵۴
احترام به بزرگترها ۰۴:۴۲
بالا پایین ۰۰:۳۷
۹ ماه پیش
بسم الله ۰۰:۵۴
۹ ماه پیش
آشنایی با پیش ۰۴:۳۴
بازی حالات چهره ۰۲:۱۹
بازی با توپ ۰۴:۰۰
۹ ماه پیش
رفتار مناسب در جشن ۰۳:۵۰
آموزش متضاد ۰۱:۳۳
۹ ماه پیش
نمایش زباله تر و خشک ۰۶:۴۴
آشنایی با حشرات ۰۳:۳۴
کاردستی عنکبوت ۰۱:۲۳
چرخه زندگی پروانه ۰۵:۳۱
آواشناسی ۰۵:۵۹
۹ ماه پیش
چرخه زندگی قورباغه ۰۲:۱۱
نیمه بدن و پشت و جلو ۰۱:۵۷
آوا صدای ی ۰۱:۲۹
۹ ماه پیش
صرفه جویی ۰۱:۴۹
۹ ماه پیش
لوح نویسی ۰۱:۵۱
۹ ماه پیش