ماشین سازی چمران

ماشین سازی چمران

دستگاه پرکن تک نازله ۰۰:۵۶
دستگاه گریس پرکن ۰۳:۲۵
دستگاه استرچ پالت ۰۱:۴۲
دستگاه شستشو قوطی ۰۱:۲۷
دستگاه دربند ظروف ۰۰:۲۸
دستگاه پرکن چسب ۰۱:۴۰
دستگاه گریس پرکن ۰۰:۵۱
دستگاه لیبل زن قوطی ۰۱:۱۶
دستگاه سیل القایی ۰۰:۳۱
دستگاه تیوپ پرکن ۰۱:۰۸
دستگاه پرکن ریمل ۰۱:۱۷
پرکن مواد غلیظ ۰۰:۳۲
پرکن مواد اسیدی ۰۰:۲۷
دستگاه روغن پرکن ۰۰:۲۷
دستگاه پرکن ۰۱:۳۰
۴ ماه پیش
دستگاه پرکن تک نازله ۰۱:۲۵
دستگاه پرکن مایعات ۰۱:۰۵
دستگاه پرکن پمپی ۰۱:۴۳
دستگاه سیل القایی ۰۰:۵۶
پرکن مواد اسیدی ۰۰:۲۷
پرکن مواد غلیظ ۰۰:۳۲
دستگاه روغن پرکن ۰۰:۲۷
دستگاه تیوپ پرکن ۰۱:۱۹