اسماعیل اسلامی باباحیدری
اسماعیل اسلامی باباحیدری

اسماعیل اسلامی باباحیدری

باباحیدر ۰۲:۴۲
۲۶ بازدید ۸ روز پیش
گوجان ازفارسان ۰۲:۴۲
۳۷ بازدید ۸ روز پیش
لری نماهنگ زیبای بختیاری ۰۵:۰۲
۲۹ بازدید ۹ روز پیش
چهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۲
۳۰ بازدید ۹ روز پیش
لری ۰۱:۰۱
۵۹ بازدید ۱۳ روز پیش
لری محلی چهارمحال ۰۰:۴۷
۲۱ بازدید ۱۳ روز پیش
نماهنک زیبای محلی شهرکرد ۰۳:۳۰
۲۶ بازدید ۱۳ روز پیش
نماهنگ محلی لری چهارمحال وبختیاری ۰۲:۴۶
زیباودیدنی لری میزدج فارسان ۰۱:۴۵
۳۱ بازدید ۱۵ روز پیش
عکس خودمانی باباحیدر ۰۰:۵۹
۲۸ بازدید ۱۵ روز پیش
نماهنگ زیبای محلی شهرستان سامان وفارسان ۰۳:۵۷
زیبایی بی نظیردهچشمه ۰۲:۲۶
۴۱ بازدید ۱۷ روز پیش
کتابخانه استان چهارمحال ۰۳:۰۰
۴۲ بازدید ۱۷ روز پیش
مصاحبه باشاعرچهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۴
پاییزی چهارمحال ۰۴:۳۱
۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
پاییزفارسان ۰۴:۳۱
۵۰ بازدید ۲ ماه پیش
لری باباحیدر ۰۴:۴۶
۲۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
فارسان دیارزیبایی ها ۰۵:۰۲
۱۵۴ بازدید ۵ ماه پیش
نماهنگ  زیبافرخشهرچهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۲
شهرستان زیبای بروجن وشهرستان فارسان ۰۱:۰۰
بروجن وشهرستان فارسان ۰۱:۰۰
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
بروجن ۰۱:۰۱
۶۶ بازدید ۶ ماه پیش
شهرستان بروجن ۰۱:۰۱
۵۱ بازدید ۶ ماه پیش
بروجن دیاربختیاری ها ۰۴:۳۷
۴۹ بازدید ۶ ماه پیش
بروجن بختیاری ۰۴:۳۷
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
موسیقی تصویرشهرکردچهارمحال وبختیاری ۰۱:۰۴
شهرکردسرای بختیاری ها ۰۶:۱۸
۱۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
بختیاری هادرشهرکرد ۰۱:۰۵
۱۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
دهکردشهرکردجالب ۰۶:۱۸
۶۱ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکردبام ایران ۰۶:۵۱
۵۲ بازدید ۶ ماه پیش
دهکردی چهارمحال ۰۴:۴۴
۹۲ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکردبام اسمان چهارمحال وبختیاری ۰۴:۳۸
شهرستان شهرکرد ۰۴:۳۸
۷۴ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکرددرچهارمحال وبختیاری ۰۴:۳۸
۵۸ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکردبام ایران ۰۴:۳۸
۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکردچهارمحال وبختیاری ۰۴:۲۷
۵۹ بازدید ۶ ماه پیش
شهرکرد ۰۴:۲۷
۸۳ بازدید ۶ ماه پیش
شهرستان سامان وفارسان ۰۱:۰۴
۶۲ بازدید ۶ ماه پیش
نماهنگلردگان فارسان ۰۵:۳۵
۱۲۳ بازدید ۶ ماه پیش
نماهنگ بروجن وفارسان ۰۶:۱۸
۸۶ بازدید ۶ ماه پیش
نماهنگ بختیاری زیبا ۰۵:۳۵
۴۱۱ بازدید ۶ ماه پیش
شهرستان کوهرنگ فارسان ۰۶:۱۸
۸۳ بازدید ۶ ماه پیش
لری دهکردی ۰۱:۰۱
۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
لری چهارمحال ۰۱:۰۱
۲۹۲ بازدید ۶ ماه پیش
نماهنگ لری شهرکرد ۰۱:۰۱
۸۸ بازدید ۶ ماه پیش
حماسی بختیاری ۰۱:۰۰
۷۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
بختیاری فارسان ۰۶:۵۱
۱۰۲ بازدید ۷ ماه پیش
بختیاری فوق العاده زیبا ۰۶:۵۱
۲۹۱ بازدید ۷ ماه پیش
لری جال وزیبا ۰۱:۰۰
۱۱۵ بازدید ۷ ماه پیش
پشت صحنه ضبط وسوتی های جالب ۰۴:۱۲
۱۱۰ بازدید ۷ ماه پیش
زیباکوتاه دیدنی شهرکرد ۰۱:۰۱
۱۴۶ بازدید ۷ ماه پیش
چهارمحال وبختیاری ۰۴:۳۷
۱۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
چالشتر ۰۴:۳۸
۱۱۰ بازدید ۷ ماه پیش
گندمان وشلمزار ۰۴:۳۸
۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
پردنجان زیبا ۰۴:۳۸
۸۹ بازدید ۷ ماه پیش
ده چشمه رویایی موسیقی ۰۴:۳۸
۷۰ بازدید ۷ ماه پیش
فارسان ۰۴:۳۷
۱۷۸ بازدید ۷ ماه پیش
شهرکرد ۰۴:۳۷
۱۱۸ بازدید ۷ ماه پیش