اسماعیل اسلامی باباحیدری
اسماعیل اسلامی باباحیدری

اسماعیل اسلامی باباحیدری

کتابخانه عمومی شهرکرد ۰۳:۰۰
۳۰ بازدید ۱۸ روز پیش
لری نماهنگ  دیاربی بی مریم ۰۱:۰۰
۲۱ بازدید ۱۸ روز پیش
نماهنگ کوتاه لری بختیاری ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۱۸ روز پیش
نماهنگ لری چهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۲
۵۸ بازدید ۱۸ روز پیش
خواننده بختیاری باباحیدر ۰۳:۵۹
۵۳ بازدید ۲۲ روز پیش
نماهنگ میزدج ۰۴:۱۶
۵۰ بازدید ۲۲ روز پیش
طبیعت واهنگ بختیاری ۰۲:۲۰
۳۸ بازدید ۲۲ روز پیش
معرفی کتاب شهرکرد ۰۱:۰۰
۳۲ بازدید ۲۲ روز پیش
لری ۰۲:۴۲
۶۱ بازدید ۲۲ روز پیش
نماهنگ بختیاری ۰۲:۴۲
۳۳ بازدید ۲۲ روز پیش
گزیده ای ازمحرم باباحیدر ۰۷:۵۱
۴۵ بازدید ۲۳ روز پیش
کروناچهارمحال وبختیاری ۰۳:۱۰
۳۰ بازدید ۲۳ روز پیش
محرم باباحیدر ۰۳:۳۶
۲۳ بازدید ۲۳ روز پیش
نماهنگ لری ۰۴:۱۶
۳۷ بازدید ۲۳ روز پیش
محرم شهرستان فارسان ۰۷:۴۲
۴۷ بازدید ۲۳ روز پیش
خواننده فارسانی ۰۴:۲۷
۸۴ بازدید ۲۳ روز پیش
خواننده بختیاری نریمان فاضلی ۰۴:۲۷
۱۱۹ بازدید ۲۳ روز پیش
سرود خیابانی کروناشهرکرد ۰۳:۵۸
۲۵ بازدید ۲۶ روز پیش
سرودروزپدراستان چهارمحال وبختیاری ۰۳:۵۵
سرودعیدنوروزچهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۹
۳۴ بازدید ۲۶ روز پیش
سرودامام حسین(ع)چهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۳
سرودونماهنگ عیدغدیرفارسان ۰۲:۴۶
۳۶ بازدید ۲۶ روز پیش
معرفی کتاب وکتابخوانی چهارمحال ۰۲:۱۹
معرفی کتاب چهارمحال وبختیاری ۰۱:۴۶
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
سرودروزمادرشهرباباحیدر ۰۳:۳۶
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
سرودبچه هاباباحیدر ۰۴:۱۲
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
سرودروزپدرباباحیدر ۰۳:۵۵
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
پشت صحنه ضبطی هاباباحیدر ۰۴:۱۳
۱۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
سرود خیابانی چهارمحال وبختیاری فارسان ۰۳:۵۸
نماهنگ وترانه بختیاری ۰۲:۵۶
۱۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
باباحیدر ۰۲:۴۲
۷۲ بازدید ۳ ماه پیش
گوجان ازفارسان ۰۲:۴۲
۷۴ بازدید ۳ ماه پیش
لری نماهنگ زیبای بختیاری ۰۵:۰۲
۱۴۵ بازدید ۳ ماه پیش
چهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۲
۸۰ بازدید ۳ ماه پیش
لری ۰۱:۰۱
۱۸۱ بازدید ۳ ماه پیش
لری محلی چهارمحال ۰۰:۴۷
۵۰ بازدید ۳ ماه پیش
نماهنک زیبای محلی شهرکرد ۰۳:۳۰
۵۶ بازدید ۳ ماه پیش
نماهنگ محلی لری چهارمحال وبختیاری ۰۲:۴۶
زیباودیدنی لری میزدج فارسان ۰۱:۴۵
۶۹ بازدید ۳ ماه پیش
عکس خودمانی باباحیدر ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۳ ماه پیش
نماهنگ زیبای محلی شهرستان سامان وفارسان ۰۳:۵۷
زیبایی بی نظیردهچشمه ۰۲:۲۶
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
کتابخانه استان چهارمحال ۰۳:۰۰
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
مصاحبه باشاعرچهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۴
پاییزی چهارمحال ۰۴:۳۱
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
پاییزفارسان ۰۴:۳۱
۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
لری باباحیدر ۰۴:۴۶
۲۶۰ بازدید ۷ ماه پیش
فارسان دیارزیبایی ها ۰۵:۰۲
۱۸۲ بازدید ۸ ماه پیش
نماهنگ  زیبافرخشهرچهارمحال وبختیاری ۰۵:۰۲
شهرستان زیبای بروجن وشهرستان فارسان ۰۱:۰۰
بروجن وشهرستان فارسان ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۹ ماه پیش
بروجن ۰۱:۰۱
۷۲ بازدید ۹ ماه پیش
شهرستان بروجن ۰۱:۰۱
۵۶ بازدید ۹ ماه پیش
بروجن دیاربختیاری ها ۰۴:۳۷
۶۸ بازدید ۹ ماه پیش
بروجن بختیاری ۰۴:۳۷
۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
موسیقی تصویرشهرکردچهارمحال وبختیاری ۰۱:۰۴
شهرکردسرای بختیاری ها ۰۶:۱۸
۱۸۰ بازدید ۹ ماه پیش