کافی استور

کافی استور

تهیه قهوه با آئروپرس ۰۴:۱۷
لاته کوچولو ۰۰:۲۰
۷ سال پیش
یک اتفاق خوب در طبیعت ۰۰:۱۵
آب شدن کاکائووو! ۰۰:۱۶
تهیه 2 لاته با یه لاته ۰۰:۵۴
لاته آرته رنگی ۰۰:۱۷
آموزش تهیه قهوه ترک ۰۱:۴۳
بفرمایید لاته کوچولو ۰۰:۱۴
یک فنجان لاته ۰۰:۱۵
لاته آرت ۰۰:۱۹
۷ سال پیش
ااسسپپررسسوو ۰۰:۱۸
قهوه داغه داغ ۰۰:۳۸
نقاشی با قهوه ۰۰:۲۲
کافی استور ۰۰:۱۶
۸ سال پیش
طراحی لاته آرت ۰۰:۱۶
تهیه آفوگاتو ۰۱:۰۸
۸ سال پیش
اسپرسو ۰۰:۲۰
۸ سال پیش
لاته ارت - رز ۰۰:۲۱
۸ سال پیش
طرز تهیه آفوگاتو ۰۰:۵۴
کافی استور چیست؟ ۰۰:۱۵