Skip to main content
White Beard

White Beard

کانال اختصاصی در زمینۀ انیمه‌های ژاپنی. در این کانال، AMVهای ساخته شده توسط خودم و دانلود برخی از انیمه‌ها به طور کامل، گذاشته می‌شود و شما می‌توانید آنها را مشاهده و دانلود کنید.