داریوش
داریوش

داریوش

فاشیسم به زبان ساده ۰۸:۵۵
سوسیالیسم به زبان ساده ۱۱:۵۰
لیبرالیسم به زبان ساده ۱۰:۱۲
2. Multiplying and Factoring Matrices ۴۸:۲۵
19. Principal Component Analysis ۱:۱۷:۱۱
Connect MySql to Visual Studio 2019 ۰۸:۴۱
IPCC Press Conference ۱:۳۷:۴۰
۲ ماه پیش
مسئله ی حجاب ۲۰:۵۳
۲ ماه پیش
میراث جهانی ایران ۰۳:۲۶
Map of Science (and everything else) ۰۹:۱۲
بزغاله بازیگوش ۰۰:۳۰
جشن تکلیف لاکچری ۰۲:۲۰
انیمیشن کوتاه bench ۰۱:۰۹