دیاکو سورن اکباتان

دیاکو سورن اکباتان

ساخت موتور DC با کارتن ۰۷:۴۱
ساخت کارتن بسته بندی ۰۸:۱۵
ساختن ماشین از کارتن ۱۰:۲۹
ساخت کاردستی زیبا ۰۹:۴۳