DIY roozane
DIY roozane

DIY roozane

ساخت لمپ دستی ترسناک ۱۱:۴۷
ساخت پورتالی سحرآمیز ۱۵:۲۴
اوریگامی/ جعبه ی گل ۰۷:۱۸
سیگار روشن در رزین ۱۴:۴۸
ساخت میزی شیک با جین ۱۷:۰۷
ساخت غار آبی در خانه ۱۵:۲۰
ساخت قاب طبیعت زنده ۰۹:۰۵
ساخت ترن الکتریکی ساده ۰۱:۴۲