دکتر مهدی افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

سنگ های کیسه صفرا ۰۳:۳۳
کرونا و گوارش ۰۱:۵۸
پولیپ های صفراوی ۰۲:۱۶
خونریزی دستگاه گوارش ۰۴:۲۸