دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی

دکتر فاطمه چراغی

عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۲۴
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۵۳
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۳۷
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۲۸
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۱۴
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۵۳
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۲۴
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۴۴
عمل لالپاراسکوپی ۰۰:۳۴
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۳۱
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۵۲
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۵۲
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۰۶
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۵۲
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۲۵
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۳۰
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۵۱
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۳۴
عمل لاپاراسکوپی ۰۰:۳۵
عمل لاپاراسکوپی ۰۱:۰۲
... ۰۱:۰۱
پارسال
فیلم رضایت بیمار ۰۰:۳۲