دکتر مریم شفیعی-متخصص جراح عمومی
دکتر مریم شفیعی-متخصص جراح عمومی

دکتر مریم شفیعی-متخصص جراح عمومی

نشانه های خطر سینه ۰۱:۵۷
سنگ کیسه صفرا ۰۰:۲۷
تعریف سرطان پستان ۰۰:۵۷
سرطان پستان چیست؟ ۰۰:۵۷