دکتر آزیتا مولازاده  بهترین پزشک پوست
دکتر آزیتا مولازاده  بهترین پزشک پوست

دکتر آزیتا مولازاده بهترین پزشک پوست

... ۰۰:۳۶
۷ ماه پیش
تزریق بوتاکس ۰۰:۲۴
۷ ماه پیش
... ۰۰:۴۲
۷ ماه پیش
تزریق فیلر زیر چشم ۰۰:۲۶
تزریق یک سى سى ژل لب ۰۰:۳۲
تزریق مزوی مو ۰۰:۲۹
تزریق دو سى سى ژل لب ۰۰:۳۰
تزریق ژل خط خنده ۰۰:۱۸
تزریق ژل خط خنده ۰۰:۱۴
✨تزریق یک سى سى ژل لب ۰۰:۱۳
تزریق فیلر چانه ۰۱:۰۳
تزریق فیلربه بینى ۰۰:۴۷
... ۰۰:۲۵
۷ ماه پیش
✨ هایفوتراپی صورت ۰۰:۳۷
تزریق مزو ۰۰:۲۶
۷ ماه پیش
تزریق فیلر زیر چشم ۰۱:۱۴
تزریق فیلر زیر چشم ۰۰:۳۰
فیلم تزریق ژل به لب ۰۰:۱۴
فیلم حین تزریق بوتاکس ۰۰:۲۸
فیلم نحوه تزریق بوتاکس ۰۰:۴۹
فیلم تزریق بوتاکس ۰۰:۲۳
... ۰۰:۳۱
پارسال
... ۰۰:۳۱
پارسال
... ۰۰:۲۶
پارسال
... ۰۰:۳۶
پارسال