دکتر نوید توفیقی راد
دکتر نوید توفیقی راد

دکتر نوید توفیقی راد

پلوردز ۰۲:۲۵
۴ ماه پیش
هیدروسالپنکس ۰۱:۱۳
... ۰۱:۲۹
۵ ماه پیش
سی تی اسکن لگن ۰۱:۱۹
علت ایجاد واریس ۰۱:۰۶
بیوپسی ریه ۰۱:۰۹
۷ ماه پیش
سونوگرافی در منزل ۰۰:۰۲
واریس خیلی شدید ۰۱:۴۳
سونوگرافی در منزل ۰۰:۰۲
تزریق اپیدورال ۰۱:۴۰
درمان واریس به روش RF ۰۳:۰۸