کلینیک درد آریانی

کلینیک درد آریانی

بیمار از عراق ۰۱:۱۰
رفع خستگی روزانه ۰۱:۳۴
درمان دیسک گردن ۰۲:۴۲
تزریق اپیدورال ۰۱:۲۹
کمر درد طولانی ۰۱:۳۷
درمان کمر درد ۰۲:۲۷
تنگی کانال نخاعی ۰۱:۱۱
... ۰۰:۵۴
پارسال
دیسک کمر ۰۰:۲۰
پارسال
پیشگیری زانو ۰۱:۱۵
درمان دیسک گردن ۰۰:۴۵
درمان درد شکم ۰۱:۰۷
کنسر پانکراس ۰۰:۵۶
تعریق اندام ۰۱:۰۵
دیسک گردن ۰۱:۰۵
پارسال
سال نو ۰۱:۰۱
پارسال
پشت میز نشینی ۰۰:۵۶
درمان تعریق کف پا ۰۰:۵۹