دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان
دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

واژینیسموس چیست؟ ۰۱:۳۹
ورزش کگل ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
عفونت واژینال ۰۱:۰۰
کربوکسی تراپی واژن ۰۱:۰۸
توصیه های کرونایی ۰۱:۱۶
میوم رحم ۰۱:۴۶
۲ سال پیش
اتفاقات بعد از کرونا ۰۲:۱۶
کرونا در باردارى ۰۴:۱۰
پاپ اسمیر ۰۱:۲۸
۲ سال پیش
فیلم عمل زایمان ۰۰:۵۶