دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان
دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

بارداری هفته به هفته ۰۱:۴۸
واژینیسموس چیست؟ ۰۱:۳۹
ورزش کگل ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
فیلم عمل زایمان سزارین ۰۰:۳۹
فیلم عمل زایمان سزارین ۰۰:۱۷
عفونت واژینال ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
اقدامات قبل از بارداری ۰۰:۵۶
توصیه های کرونایی ۰۱:۱۶
میوم رحم ۰۱:۴۶
پارسال
کرونا در باردارى ۰۴:۱۰
پاپ اسمیر ۰۱:۲۸
پارسال
فیلم عمل زایمان ۰۰:۵۶