دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان
دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

انیمیشن زایمان طبیعی ۰۲:۴۲
بارداری هفته به هفته ۰۱:۴۸
واژینیسموس چیست؟ ۰۱:۳۹
ورزش کگل ۰۱:۰۰
پارسال
عفونت واژینال ۰۱:۰۰
توصیه های کرونایی ۰۱:۱۶
میوم رحم ۰۱:۴۶
پارسال
کرونا در باردارى ۰۴:۱۰
پاپ اسمیر ۰۱:۲۸
پارسال
فیلم عمل زایمان ۰۰:۵۶